Självkörande bilar

En del har sett självkörande bilar som ett steg framåt mot en klimatsmartare värld. Men kanske är det ett steg i den motsatta riktningen. Med självkörande bilar finns det anledning att tro att mängden trafik kommer öka, kanske rentav fördubblas. Enligt en rapport från Intergral transport research lab med sammanställda forskningsstudier pekar flera saker på detta.

Många av anledningarna till en trolig ökad trafik med själkörande bilar är logiska. Det blir bekvämare att sitta i en bil som man slipper manövrera och man kan under tiden ägna sig åt annan än fokuserar på vägen framför. Själva attraktiviteten kontra andra alternativ ökar alltså.

Det kommer dessutom bli gott om tomma fordom som kör runt på vägarna. Beakta exemplet där två som bor tillsammans har en bil. Den ena kanske börjar tidigare på sitt arbete och i stället för att färdas tillsammans kan den ene åka iväg först och sedan återvänder bilen hem och den andre kan ta sig med den till sitt arbete en stund senare.

Ett tredje skäl är förmodade sjunkande priser på taxiresor. Med självkörande bilar minskar taxibolagens kostnader då inte längre chaufförer behövs. Det är därför tänkbart att många i stället för bussen tar en taxi och därmed ökar antalet fordom på vägarna. 

En ny kategori bilägare kommer också födas: de som saknar körkort. Att använda en bil blir inte längre förenligt med kravet att ha körkort. Här kan det också ses som en möjlighet att minderåriga ensamma kommer färdas i en bil. Till exempel att föräldrar inte längre skjutsar barnen till kompisar utan att de själva tar sig dit precis som om de cyklat.

Det ger utrymme för absurda situationer. Som till exempel de med alkohol förfriskade från en förfest på väg till krogen, kanske skrålande genom bilens öppna sidorutor. Samtidigt är just detta en av de stora fördelarna med självkörande bilar, inga olyckor behöver ske genom att den körande är onykter och därmed kan också resurser från polisen frisättas åt andra områden.

Olyckor på vägarna minskar

En ytterligare positiv aspekt som i någon mån kompenserar för den förväntade ökade trafiken är att vägar kan användas mer effektivt, vilket innebär minskade kostnader för vägbyggen och underhåll.

Olyckorna kommer överlag minska betydligt. Hur säkra de självkörande bilarna blir är förstås något som återstår att se, men precis som utvecklingen inom flyget kommer säkerheten ständigt öka genom att varje olycka kan analyseras ingående varefter åtgärder kan vidtas för att minska sannolikheten för att en liknande incident sker.

En ytterligare positiv aspekt som i någon mån kompenserar för den förväntade ökade trafiken är att vägar kan användas mer effektivt, vilket innebär minskade kostnader för vägbyggen och underhåll. I en artikel i Forskning & framsteg från 2019 nämner artikelförfattaren att det effektiva skulle bestå i att smalare körfält och att bilarna bättre kunna samspela på vägarna: ”Därmed skulle de kunna köra närmare varandra och hålla samma hastighet för att undvika att köer bildas”.

Den ökade biltrafiken från självkörande bilar skulle bli på bekostnad av andra färdmedel och inte minst tågtrafiken skulle troligen minska. En självkörande bil i egen ägo eller en taxiresa till billigare pis än dagens skulle få flera att välja bort tåg- eller bussresan. Om bilen kan hämta en direkt utanför dörren och ta en hela vägen till slutdestination varför ödsla tid på att ta sig till tågstationen och sedan hitta ett nytt färdmedel eller gå för egen räkning till slutdestinationen? Det är redan märkbart att många väljer bort kollektiva kommunikationer för att ta den egna bilen. Om bilresandet skulle bli än mer bekvämt och i vissa bemärkelser billigare torde trenden fortsätta.

Ett nytt yrke uppstår när självkörande bilar börjar tas i bruk i större skala: fjärrchaufför. Fjärrchauffören ska övervaka en eller flera lastbilar från ett kontrollrum därifrån färden följs på skärmar. Troligt är alltså att en fjärrchaufför övervakar ett antal lastbilar samtidigt för att självkörande bilar ska vara av ekonomisk nytta. Några av de situationer där den mänskliga parten kan få rycka in är vid backning och andra mer komplicerade situationer där det självstyrande systemet kan komma till korta.


Artikel av Oskar Strandberg | publicerad 2021.10.01

Textkällor

  • Forskning & framsteg nr 3 2019 ”Varning för självkörande bilar” av Anna Pernestål